Verwijsindex Friesland

dad+son

De verwijsindex is een informatiesysteem. Het brengt signalen van beroepskrachten over jeugdigen (0 tot 23 jaar) bij elkaar. In het systeem koppelt de beroepskracht zijn naam aan de naam, het adres en de geboortedatum van het kind waar hij bij betrokken is. Er wordt geen inhoudelijke informatie opgenomen.

Waarom een verwijsindex?

Er zijn in Fryslân en onze regio veel instellingen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten deze instellingen niet van elkaar wat ze doen. Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind in geval van problemen. Zo kunnen zij snel met elkaar overleggen over het kind. De verwijsindex brengt professionals bij elkaar zodat zij van elkaar weten wie er betrokken is bij het kind. De verwijsindex zorgt voor vroegtijdige signalering van problemen bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Het bijelkaar brengen van de professionals zorgt voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende instellingen. Samenwerking is heel belangrijk, omdat dan de problemen van een kind of jongere goed kunnen worden begeleid en uiteindelijk worden verholpen.

Wat zijn de voordelen?

Met de verwijsindex gaan organisaties beter samenwerken. Ouders hoeven niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Ook wordt voorkomen dat er twee of drie verschillende professionals in het gezin komen, die dit van elkaar niet weten en daardoor op verschillende manieren met het gezin aan het werk
gaan.

Hoe werkt het?

Het cjg-team, de leidster van de peuterspeelzaal, de leraar, iemand van Jeugdzorg of een andere professional maakt zich zorgen over een kind. Hij/zij geeft - in overleg met de ouders - een signaal af aan de verwijsindex. Het systeem is alleen toegankelijk voor professionals. Het kan zijn dat er meer professionals zijn, die zorg over hetzelfde kind hebben en al eerder een signaal hebben afgegeven aan de Verwijsindex. Als dat het geval is, krijgen die mensen een email, zodat ze weten dat er met dit kind meer aan de hand is. De school, de jeugd(gezondheids)zorg, de leerplichtambtenaar, de jongerenwerker of andere betrokkenen kunnen vervolgens samen een plan maken om het kind verder te helpen.

Is het systeem wel zorgvuldig?

De naam van het kind blijft niet voor altijd in de verwijsindex staan. Het signaal is maar beperkte tijd geldig. Als het allemaal weer goed gaat, verdwijnt de naam van het kind na één of twee jaar definitief uit het systeem. Buitenstaanders kunnen niet zomaar het systeem inzien. Het signaal is alleen beschikbaar voor professionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen. Dat is wettelijk geregeld en er wordt ook streng op gecontroleerd, want een kind heeft recht op privacy.

Recht op inzage

De ouder van een kind of een jongere heeft recht op inzage in het systeem, zodat men zelf kan zien wat er over de betreffende jongere in staat. Ook kunnen ze om een afschrift (kopie) daarvan vragen of een verzoek indienen om gegevens te corrigeren als er fouten in staan. Tevens kunnen zij schriftelijk of mondeling bezwaar maken tegen het afgeven van een signaal in de Verwijsindex. Als de jongere nog geen 16 jaar is, doet hij dat samen met de ouder(s). Voor een mondeling bezwaar kan een afspraak worden gemaakt met de ambtenaar CJG van de woongemeente van betrokkene. Een schriftelijke reactie wordt gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Vanuit de gemeente zal dan de meldende instelling om informatie worden gevraagd, waarna het college binnen vier weken een gemotiveerd oordeel geeft.

Meer weten?

Lees voor meer informatie de folders of kijk bekijk de website voor filmpjes die hierover gemaakt zijn of klik hier voor meer informatie.
 

Hulp nodig of vragen?